Program wieloletni IHAR-PIB / IO pod nazwą: ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”
ustanowiony Uchwałą nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą:

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2015–2020.

Program wykonują: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Program pozostaje w ścisłym związku z europejskimi sieciami naukowymi typu European Research Area Network (ERA–NET), w szczególności ERANET-C-IPM, której uczestnikami są IHAR-PIB i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Program nawiązuje także do problematyki ustanawianego przez Komisję Europejską programu HORYZONT 2020.

Zaplanowane w Programie zadania będą stanowiły wsparcie dla realizacji priorytetów zawartych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych.

Celem głównym Programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich.

W ramach Programu, w Instytucie Ogrodnictwa realizowane są dwa zadania:

Nr zadania Obszar tematyczny / Tytuł zadania Kierownik zadania
Obszar tematyczny 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych
1.3

Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków

Cel i uzasadnienie zadania

dr Mirosław Sitarek
Miroslaw.Sitarek@inhort.pl
1.7

Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych

Cel i uzasadnienie zadania

dr Dorota Kruczyńska
Dorota.Kruczynska@inhort.pl

Kwota dotacji na lata 2015−2020: 15 245 000 zł

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU