QualityBerry

Tytuł projektu: „Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production” („Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych”)

Akronim: QualityBerry

Numer Umowy: NOR/POLNOR/QualityBerry/0014/2019-00

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023

Kwota dofinansowania: 5 457 783 zł

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa - Program "Badania Stosowane" w wysokości 818 667,46 PLN

Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych, norweska spółka Graminor.

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO - Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych IO.

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie zrównoważonych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań, które umożliwią dynamiczny rozwój produkcji wysokiej jakości owoców truskawki, maliny, jeżyny i porzeczek (czerwonych i czarnych) oraz ich przetworów w Polsce i Norwegii.

Prowadzone badania będą obejmowały takie aspekty jak:

Zakłada się, że badania przeprowadzone w ramach projektu QualityBerry przyczynią się do wzrostu produkcji i konsumpcji truskawek, malin, jeżyn i porzeczek - świeżych i przetworzonych oraz poprawią zarówno rentowność sektora owoców jagodowych, jak i zdrowie społeczeństwa w obu krajach.

 

Project title: "Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production”

Acronym: QualityBerry

Contract number: NOR/POLNOR/QualityBerry/0014/2019-00

Implementation period: 01.01.2021 – 31.12.2023

Amount of funding: 5 457 783 PLN

Contributors: Research Institute of Horticulture (INHORT), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norwegian company Graminor Ltd.

Project manager: Associated Professor Agnieszka Masny, Department of Horticultural Crop Breeding

Project implemented under the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021

"We work together for a green, competitive and favorable social integration in Europe"

Project aim: The aim of the project is an elaboration of sustainable economically and ecologically solutions that will enable the dynamic development of the production of high-quality fruit of strawberry, red raspberry, blackberry and currants (red and black) and their products in Poland and Norway.

The conducted research will include such aspects as:

It is assumed that the research conducted within the QualityBerry project will contribute to an increase in the production and consumption of strawberries, red raspberries, blackberries and currants - fresh and processed, and will improve both the profitability of the small berry sector as well as the health of the society in both countries

Spotkanie inauguracyjne 22.02.2021 r.