Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się badaniami naukowymi oraz prowadzi działalność usługową na rzecz producentów i przetwórców żywności, jednostek certyfikujących, urzędów państwowych i osób indywidualnych w zakresie analiz pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, produktach rolnych, w tym paszach, w wodzie i glebie.
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności spełnia od 03.08.2006 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 757 dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl

Gwarancją wysokiej jakości i wiarygodności wykonywanych badań jest wykwalifikowany i kompetentny personel, wysokiej klasy aparatura pomiarowa (m. in. GC-MS/MS i LC-MS/MS), wdrożony system zarządzania oraz zwalidowane metody analityczne. Stosowane metody analityczne są systematycznie potwierdzane w międzynarodowych badaniach biegłości, między innymi w:

 

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności od 9 październiku 2008 roku posiada również certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie: badania pozostałości (część analityczna) wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Certyfikat został nadany na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 z późn. zm.). Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności jako certyfikowana jednostka badawcza jest uprawniony do przeprowadzania wymaganych prawem badań analitycznych pozostałości środków ochrony roślin, służących m.in. celom rejestracyjnym preparatów chemicznych.